Popular Tags:

Polecamy artykuł Tomasza Sułkowskiego: „Konsekwencje wad projektowych dla wykonawcy zamówienia publicznego w budownictwie”

31 stycznia 2014 at 10:28

Pragniemy polecić Państwu ciekawy artykuł Tomasza Sułkowskiego na temat konsekwencji wad projektowych dla wykonawcy zamówienia publicznego w budownictwie.

Dwa zadania w jednym przetargu a wykonawcy należący do grupy kapitałowej

9 grudnia 2014 at 07:55

Pragniemy podzielić się z Państwem interesującym wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej, jaki okazał się nam pomocny w ubiegłym tygodniu. Wyrok dotyczył sytuacji, w której w ramach jednego postępowania zamawiający przewidział dwa zadania, zaś na każde z zadań oferty złożyli wykonawcy należący do jednej grupy kapitałowej.

Fragment wyroku KIO 2830/13:

Wobec powyższego Zamawiający nie ma podstaw w oparciu art. 24 ust. 2 pkt 5 ZamPublU do wykluczenia wykonawców, którzy złożyli odrębne, niekonkurujące pomiędzy sobą oferty na różne i odrębne zadania, gdyż istniejące między wskazanymi w tym punkcie podmiotami powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (…)
Niepotwierdzony został także zarzut naruszenia 24 ust. 2 pkt 5 ZamPublU. Tak jak ustaliła Izba, wykonawca – A. K.K. złożył oferty w zadaniu II i III, a wykonawca – A. Sp. z o.o. – w zadaniu IV i V. A zatem ci wykonawcy nie konkurowali ze sobą w tym postępowaniu i złożenie ofert na odrębne zadania pozostawało, zdaniem Izby, bez wpływu na konkurencyjność w pozostałych zadaniach. Tym samym przynależność do tej samej grupy kapitałowej wykonawców – A. K.K. oraz A. Sp. z o.o. nie powodowała, zdaniem Izby, zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami.
Także zdaniem Izby, w niniejszej sprawie, ubieganie się przez wykonawców z tej samej grupy kapitałowej o zamówienie w danym zadaniu, w przypadku składania przez nich ofert na odmienne zadania, nie może stanowić naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ZamPublU.
W konsekwencji złożenie ofert przez wykonawców – A. K.K. oraz A. Sp. z o.o. na różne zadania w tym samym postępowaniu nie mogło stanowić podstawy do odrzucenia tych ofert również na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ZamPublU w zw. z art. 82 ust. 1 tej ustawy.

© 2013 Kancelaria Prawna | Obsługa prawna Tarnowskie Góry, Bytom, Katowice, Śląsk